جایگاه TOEFL و IELTS در CEFR

اکنون که در مورد تقسیم بندی سطوح زبان انگلیسی صحبت کردیم بایستی در مورد جایگاه دو آزمون بین‌المللی زبان انگلیسی که مورد تایید بسیاری از مراکز دانشگاهی در سراسر جهان قرار دارند صحبت کنیم.

آزمون آیلتس در مقیاس 0 تا 9 و آزمون تافل iBT (تافل اینترنتی) در مقیاس 0 تا 120 نمره دهی می‌شوند.

 

 

 

Common European Framework of Reference (CEFR)
    ADULTS TOEFL iBT IELTS  
Proficient User C2 Advanced   9 C2
C1 Upper-Intermediate

120

 

110

8

7.5

7

C1
Independent User B2 Intermediate

109

 

 

87

6.5

6

5.5

5

B2
B1 Pre-Intermediate

86

57

4.5

4

B1
Basic User A2 Elementary

56

17

  A2
A1 Beginner

16

0

  A1
    Starters      

 

 

  • همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌کنید فردی که در آزمون آیلتس نمره‌ای بین 4 تا 5 به دست بیاورد در سطح B1  یا همان  Pre-Intermediate  است. 
  • اگر این فرد نمره‌ای بین 5 تا 6.5 در آیلتس کسب کند در سطح B2  یا همان Intermediate  است.
  • کسب نمره‌ای بین 7 تا 8 در آزمون آیلتس نشان دهنده این است که شما دارای سطح C1  یا همان  Upper-Intermediate  هستید.
  • در نهایت اگر نمره آیلتس شما بین 8 تا 9 شود سطح شما C2  یا همان Advanced  خواهد بود.

 

  • در آزمون تافل، کسب نمره‌ای  بین 0 تا 16 یعنی سطح شما  A1 یا همان Beginner  و کسب نمره 17 تا 56 یعنی سطح شما A2  یا همان Elementary است. 
  • اگر نمره شما در آزمون تافل بین 57 تا 86 شود در سطح B1  یا همان  Pre-Intermediate  هستید.
  • اگر نمره شما در آزمون تافل بین 87 تا 109 شود در سطح B2  یا همان  Intermediate  هستید.
  • در نهایت اگر نمره شما در آزمون تافل بین 110 تا 120 شود در سطح C1  یا همان Upper-Intermediate هستید.

 

بنابراین، اگر شما در آزمون تافل نمره کامل به دست بیاورید نمی توان سطح C2  را برای شما قایل شد در حالی که در آزمون آیلتس به فرض اینکه شما در همه قسمت‌ها نمره کامل به دست بیاورید سطح شما C2 خواهد بود.